Regulamin

REGULACJE PRAWNE KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PIZZAJALAPENIO.PL

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem www.PizzaJalapenio.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).

1.2. Usługa świadczona jest przez spółkę pod firmą Pizza Jalapenio z siedzibą w Warszawie, adres ul. Ostródzka 73A, (03-289) Warszawa, (dalej: „Usługodawca”).

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

II. Usługa i korzystanie z usługi

2.1. Świadczona usługa polega na udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu, związanych z działalnością Usługodawcy;

2.2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.

2.3. Świadczona usługa przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu.

2.4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2.5. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

2.6. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Na naszej stronie internetowej pliki cookie wykorzystywane są do celów statystycznych (Google Analytics).

2.7 Serwis jest powiązany z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

III. Odpowiedzialność

3.1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada z ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

3.4. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej, biznesowej, podatkowej lub inwestycyjnej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.

3.5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

IV. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pizzajalapenio.dostawy.online@gmail.com

4.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

V. Dane osobowe

5.1. Usługodawca informuje, że jest administratorem danych Użytkownika, otrzymanych / przekazanych za pośrednictwem strony www.PizzaJalapenio.pl oraz przetwarza je dla celów związanych z realizacją zamówień.

5.2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich modyfikacji, a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.

5.3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5.4. Administratorem danych Użytkownika jest Pizza Jalapenio z siedzibą Warszawie, ul. Ostródzka 73A, 03-289 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony prywatności danych Klientów Pizza Jalapenio zawarte zostały w Polityce Prywatności.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie